aranelsurion.org Aranel Surion'un Blogu

aranelsurion.org
Title: Aranel Surion'un Blogu
Keywords:
Description: Aranel Surion'un Blogu Navigasyona atla Aranel Surion'un Blogu Anasayfa ??eri?e d?n Navigasyon Blog Projeler Hakk?nda ?leti?im Tumblr 18 Haziran 2016 Apple ve FBI Kavgas?n?n John Oliver Yorumu John Ol
aranelsurion.org is ranked 3906709 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,796. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. aranelsurion.org has 43% seo score.

aranelsurion.org Information

Website / Domain: aranelsurion.org
Website IP Address: 78.162.249.78
Domain DNS Server: kip.ns.cloudflare.com,abby.ns.cloudflare.com

aranelsurion.org Rank

Alexa Rank: 3906709
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

aranelsurion.org Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,796
Daily Revenue: $13
Monthly Revenue $394
Yearly Revenue: $4,796
Daily Unique Visitors 1,209
Monthly Unique Visitors: 36,270
Yearly Unique Visitors: 441,285

aranelsurion.org WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control max-age=3, must-revalidate
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Sat, 30 Jul 2016 00:23:43 GMT
Server nginx

aranelsurion.org Keywords accounting

Keyword Count Percentage

aranelsurion.org Traffic Sources Chart

aranelsurion.org Similar Website

Domain Site Title
eriseldaballiu.com Eriselda Balliu | Blogu Personal
dekoblog.com Ev Dekorasyon Blogu – DekoBlog
hkfilmfestival.com Sinema Televizyon Blogu
nihanugurlu.com Nihan'?n Blogu - NihanUgurlu.Com
williammalecela.com Blogu ya Wananchi
ojemrujumrimelim.com OjemRujumRimelim | Makyaj Blogu
berilac.com Blogu' lui Berilac
bloguluotrava.ro BLOGU LU' OTRAV?
bilgiviki.com Bilgi Blogu - Wikipedia
sinematist.com Sinematist.com — Sinema Blogu

aranelsurion.org Alexa Rank History Chart

aranelsurion.org aleax

aranelsurion.org Html To Plain Text

Aranel Surion'un Blogu Navigasyona atla Aranel Surion'un Blogu Anasayfa ??eri?e d?n Navigasyon Blog Projeler Hakk?nda ?leti?im Tumblr 18 Haziran 2016 Apple ve FBI Kavgas?n?n John Oliver Yorumu John Oliver ‘?n ustal?k eseri, kriptolama ve veri güvenli?i ad?na hem bu kadar layman ‘e anlat?r gibi anlatan, hem de bu kadar komik ve e?itici bir video daha herhalde yay?nlanmam??t?r, üstelik ge?ti?imiz aylar?n gündemini de ?ok iyi yakalam??. En az?ndan 16:00 ‘dan sonras?ndaki Apple reklam? parodisini izleyin, pi?man olmayacaks?n?z. Hem Apple, hem de IT sekt?rünün geneline atfedilebilecek tarihe ge?mesi gereken bir de slogan? var: “Join us as we dance madly on the lip of the volcano.” Bili?im 0 Yorum güvenlik, komik, video 17 Mart 2016 Chris Stephenson ve “Bilgisayar Bilimleri’nin Ba?ar?s?” “Bilgisayar Bilimleri ‘nin ba?ar?s?”, 2012 ‘de yay?nlanan ve CS alan?n? hem bilimsel, hem de tarihsel ve sosyolojik a??dan ele alan, kü?ük sorular ve ?akalarla renklendirilmi?, ?a??rt?c? ve bu alana ilgiliyseniz kan?mca 1 saatinizi almaya de?ecek bir konu?ma. Konu?man?n i?eri?i ?u ?ekilde ?zetlenmi?: Bilgisayar Bilimleri’nin asl?nda masam?zdaki (ya da cebimizdeki) kü?ük makineyle sadece dolayl? bir ba?? var. Temel ve geni? bir bilim alan?. 60 dakika i?inde felsefeden cinsiyete, cinsellikten siyasete, sosyolojiden tarihe ve nihayet kaplan?n ?izgilerine varan bir yolculuk yapaca??z. Sizi ?a??rtacak en az bir ?ey ??renece?inizin garantisini veriyoruz. Konu?may? veren hoca, Chris Stephenson, Bilgi üniversitesi Bilgisayar Bilimleri b?lümünün ba?kan?yd?, yan?lm?yorsam b?lüm kapat?ld?ktan sonra da üniversitede akademisyen olarak kald?. Kendisi yapt??? baz? dersler ve konu?malar? da Vimeo ‘da yay?nlam??. Ayr?ca bu Ocak ay?nda T24 ‘te yay?nlad??? ve günümüz Türkiye ‘sine güzel bir paralel ?eken, IRA üzerine bir yaz?s? da var. Bilmek isterseniz e?er: 25 y?l Türkiye ‘de ya?am?? bu hoca, dün bu saatlerde “Bu su?a ortak olmayaca??z” bildirisine imza att??? i?in, muhtemelen piyango usulüyle se?ilen, i?ini kaybeden ve tutuklanan ü? akademisyene destek olmak i?in gitti?i adliyedeki arama esnas?nda, ?antas?nda an itibariyle ülkenin ü?üncü büyük partisine ait bir davetiye bulundu?u i?in s?n?rd??? edildi. ?ünkü, Türkiye’de hi?bir ba?ar? cezas?z kalmaz. Aranel@Linux, Bili?im 0 Yorum Bili?im, türkiye, video, yaz?l?m 25 A?ustos 2015 Gogs ile Ki?isel GitHub-benzeri Depo Kurmak Versiyonlama ve kod deponuz i?in, ya da emekleyen projeleriniz i?in ?zel bir depo mu istiyorsunuz? Buna ekstra para vermek i?inizden gelmiyor mu? Self-hosted servislere merakl? m?s?n?z, size daha m? ?ok güven veriyor? GitHub ‘daki kodunuzun bir kopyas?n? yerel tutmak m? istiyorsunuz? Sadece Git iyi güzel, ama ho? bir arayüzün, kullan?m kolayl???n?n, ekstra fonksiyonlar?n eksikli?i hissediliyor mu sizde de? Demek ki kendi GitHub ‘unuzu kendiniz kurman?n vakti gelmi?. üstelik -hemen hemen- tüm avantajlar?yla birlikte! Bu i?i yapabilen birden ?ok yaz?l?m var, tüm ihtiyac?m?z olan ise 7/24 a??k bir sunucu. ?lla d??ar?dan bir hizmete gerek yok, ben bunun i?in kendi Raspberry Pi sunucular?m? kullan?yorum. GitLab ve Gogs, self-hosted GitHub kurmak isteyenler i?in iki büyük alternatif, ikisi de h?zl? geli?iyor ve kendi ?ap?nda popüler. GitLab bu i?te fonksiyonel anlamda sanki bir ad?m daha ?nde, ama konu RasPi gücünde bir sunucuda bu i?i yapmaya gelince Gogs ‘un eline kimselerin su d?kebilece?ini sanm?yorum, üstelik son derece de temiz arayüzlü ve stabil. Bu sebeple ben Gogs ‘u tercih ettim ve tercihimden ?ok memnun kald?m, herkese de ?neriyorum. Peki Gogs ile neler yapabiliyoruz? Gogs son derece kolay ?ekilde GIT depolar? olu?turmaya ve payla?t?rmaya imkan tan?yor, ?ok say?da kullan?c?n?n ayn? anda kullanmas? mümkün, sosyal ara?lar? da buna haz?r. Elbette bu depolar? ve commit kay?tlar?n? g?rselle?tirebiliyor, diff (fark) alabiliyor, dosyalar? g?rüntüleyebiliyor, kolayca payla?maya da imkan tan?yor. Sadece bunlar da de?il, di?er Git depolar?nda -misal GitHub- tuttu?unuz kodunuz i?in yans? depolar olu?turup belli aral?klarla yedekleyebiliyor, depolar?n?z i?in Issue Tracker (Kay?t Takibi) sunabiliyor, kodun belli bir durumundan Release olu?turman?za imkan tan?yor ve muhtemelen benim sayamad???m daha bir ?ok i?i yap?yor. Daha da güzeli, bütün bunlar? Raspberry Pi 2 üzerinde ???k h?z?nda, hi?bir yava?lama olmaks?z?n yap?yor. Daha ne isteyebilirsiniz ki bir Git sunucusundan? Bana kal?rsa self-host etmeye istekli her geli?tiricinin alet ?antas?nda ?oktan yerini almas?n? gereken bir ??züm Gogs, desteklerinizi de bekliyor. Türk?e dil deste?inin de Crowdin.com üzerinde topluluk deste?iyle sa?lanmaya ?al???ld???n? ve yard?mc? olabilece?inizi belirtmekte fayda var. (Henüz %30 civar? bitmi? ?evirinin, bu haliyle resmi diller aras?nda yer alm?yor) Gogs ‘un geli?tirilmesi ben bu sat?rlar? yazarken süratle devam ediyordu, ad?ndan ipucunu alabilece?iniz üzere Go dilinde geli?tiriliyor. Fonksiyonel eksikleri olmas?na ra?men stabil ?al??mas?, temiz arayüzü ve h?z?yla bitmi? bir ürün hissini ?ok iyi veriyor, ki ?zgür yaz?l?m projelerin genellikle a?il topu?u buras? olur. Gelecek major sürümde benim fark?na vard???m tek eksiklik olan Wiki fonksiyonunun da eklenmesi planlan?yor, ihtiyac?n?z varsa ?imdilik bunun i?in ayr? bir depo, veya DokuWiki gibi hafif bir ??züm de?erlendirebilirsiniz. ?lginizi ?ektiyse gelelim Raspberry Pi üzerinde biraz zahmetli kurulumu ve birka? ufak tefek ayar?na: Devam?n? oku… Aranel@Linux, Bili?im 0 Yorum geli?tirme, linux, nas?l, raspberrypi 15 A?ustos 2015 Debian/LXDE ile Eski Sistemi Diriltmek Bu yaz balkona yerle?mekte ?srarc?y?m, havalar s?cak. Ancak ?ok afilli yeni masaüstü bilgisayar?m? kucaklay?p bir oraya bir buraya g?türemiyorum, balkonda oyalanmak i?in yeni bir dizüstü almak da istemiyorum, ben de elde olan? yeniden de?erlendirmeye giri?tim. Lenovo S10-3T: ho? tasar?ml?, kü?ük ve dokunmatik ekranl? bir notebook, ta??nabilir ve kozmetik a??dan halen ba?ar?l? say?labilir. Ancak i?indeki Atom i?lemcisi ve Raspberry Pi ile güre?ir 1GB RAM ‘iyle ??kt??? zamanda bile parlamam?? olmas?, onu 2015 i?in zor bir tercih yap?yor. (?te yandan ücretsiz temin edilmi? bir cihaz olmas? benim i?in harika bir tercih yapt?) Bu Lenovo Windows 7 ile geliyor ve sinir bozucu seviyede yava? bir deneyim sunuyor, 8 ve 10 ile de parlak bir tablo ?izmiyor. Ubuntu da maalesef farkl? bir sonu? vermeyince yolu Debian ile kendi ??zümümü yaratmakta buldum. Eski Notebooklar -ve di?er PC’ler- i?in tarifim ?u ?ekilde: B?ylesine dü?ük kaynakl? sistemlerde Windows beyhude bir ?aba, zira hi? bir ?eye karar veremiyorsunuz. De?erli i?lem gücü ve RAM, alengirli efektler ve gereksiz ara?lar aras?nda yok oluyor. Sonu?ta elinize kalan vasat performans? da kabullenmek yerine eliniz cep telefonuna veya bir tablete uzan?veriyor haliyle. Linux da??t?mlar ise durumuna g?re hemen her konfigürasyona ?yle bir adapte edilebiliyor ki bir kez daha etkilenmekten kendimi alamad?m. Amac?ma ula?mak i?in hafif bir Debian kurulumu yapt?m. A? üzerinden kurulabilen ISO ‘su sadece 250 MB kadar yer kapl?yor ve kablosuz a? üzerinden birka? dakika i?inde se?ti?iniz paketleri ekleyerek kurulumu tamamlayabiliyor. Hafif olmas? amac?ndan sapmamak i?in LXDE/Openbox ile devam ettim, daha hafifleri de var ancak baz? basit fonksiyonlardan vazge?mek cazip gelmedi, daha dü?ük konfigürasyonlar i?in LXDE ara?lar?ndan kurtulup sadece basit bir WM ile de yola devam edebilirsiniz. Bu kurulum se?ene?inde yaln?zca kablosuz a? y?netimi i?in Wicd, ve temel masaüstü g?revleri i?in Iceweasel (Chrome ile de?i?tirdim), Libreoffice, Deluge ve LXMusic gibi birka? yaz?l?m yükleniyor. Kurulumdan sonra da ince kenarl? ve modern g?rünümlü -ve kurulu gelen- Nightmare temas?n? se?ip, ?irkinlik abidesi uygulama bar?n? da transparan siyaha ?evirince ortaya beklentimin ?ok üzerinde bir performans veren ve bo?ta yakla??k 200 MB RAM tüketen, modern ve minimalist bir kurulum kald?. Dokunmatik ekran?n kurulur kurulmaz ?al??t???n? ve kurulu gelen PDF okuyucuda sayfa kayd?rmak i?in kullan?labildi?ini s?ylemi? miydim? Donan?m? zay?f kalan, eski bilgisayarlar?n?zdan modern ?al??ma alanlar? yaratmak birka? ad?mda, bu kadar kolay. Debian zaten hafif ve haz?r bir da??t?m. Ne yalan s?yleyeyim, Linux da??t?mlar?na tüm güvenime ra?men ben bile bu kadar kolay olmas?n? beklemiyordum. Kendi kullan?m?mda bahsi ge?en sistemi Chrome ile Internet i?lerim, YouTube, LibreOffice ile yaz? yazmak, PDF kitaplar okumak, Sublime Text ile kod karalamak ve SSH/VNC istemcisi olarak kulland?m. Tabii bunlar?n hepsini de?il, en fazla ikisini ayn? anda yaparak. VNC istemcisini, yük gerektirecek i?lerim i?in as?l makinemdeki Linux VM’lerime ula?mak i?in yükledim, ?ok s?k ihtiyac?m oluyor dersem yaland?r, daha bir kez a?t?m sadece. ??p diye kenarda yatan bir notebook i?in harika bir kullan?m alan? olu?mu? oldu. Bir de kendi kulland???m ve ?ahsen ?nem verdi?im bir ka? ufak detay ve deneyimim var, onlar? da payla?mak isterim: Devam?n? oku… Aranel@Linux, Bili?im 0 Yorum Bili?im, debian, ki?isel, linux 17 Temmuz 2015 Bu Yaz i?in bir Okuma Listesi Yaz?n okumay? umdu?um kitaplar? ??yle bir derleyip listeledim. Kitaplar?n son ikisi hari? gerisi ?ngilizce ve geneli IT mevzular?na y?nelik kitaplar, amac?m ayn? anda hepsini ??renmekten veya ders ?al???r gibi okumaktan ?ok -ki varyasyona bak?l?rsa her birini hakk?n? vererek okumak zor-, merak?m? gidermek olacak ve muhtemelen hepsini bitiremeyece?im, yine de: Understanding the Linux Kernel, 3rd Edition Bu kitab? ekleyerek asl?nda biraz hile yapt?m, zira ilk chapterlar?n? zaten okumu?tum. Linux ‘ta süre?ler, bellek y?netimi, zamanlama, ?ekirdek senkronizasyonu, ?a?r?lar ve sinyaller, dosya sistemleri derken ?ekirde?i iyice bir inceleyen, daha ?nemlisi sadece kodlar? ve metodlar? yaz?p ge?mek yerine Internet deyimiyle ELI5 (Explain like I’m Five – Be? ya??ndaym???m gibi anlat) yapan bir kitap, benim gibi ?ekirde?in yüzeyini bir miktar kaz?mak ve bunu masal okur gibi ba?tan sona okuyarak yapmak istiyorsan?z zannederim ki bunu sa?layabilecek yegane kitaplardan biri bu. Kitab?n kendisi bibliyografisi hari? 850 sayfa oldu?undan okudu?um her ?eyi hat?rlamayaca??m muhakkak, yine de yak?n oldu?um bir sistem oldu?undan uzayl? hissetmeyece?im okurken. Game Engine Architecture, 2nd Edition Muhtemelen bu yaz okuyaca??m en e?lenceli kitaplardan biri bu, i?eri?ine yaln?zca ??yle bir g?z gezdirdim, sürprizi bozmad?m kendime. Anlat?m fazlas?yla detayl? g?rünüyor, ben daha ?ok yüzeysel olarak “yav oluyor da nas?l oluyor” gibi okuyaca??m i?in muhtemelen atlaya atlaya okuyaca??m bu kitab?. Bence e?lenceli olacak. Practical Malware Analysis: The Hands-on Guide to Dissecting Malicious Software Eheh, bir ba?ka “yav oluyor ama nas?l” kitab? da burada. Ger?i bunun nas?l oldu?una dair bir miktar arkaplan?m var, ancak prati?im yok. Kendime birka? hedef se?ip biraz kurcuklamay? dü?ünüyorum, Her a?amada okurun “elinden tutan” bir kitaba benziyor, bakal?m. Programming Logic & Design, Comprehensive 8th Edition Kitab? bir yerde ?neri olarak g?rdü?ümü hat?rl?yorum, listemde olmas?n?n ba?ka pek bir sebebi yok, indeksten g?rdü?üm kadar?yla bir k?sm? haliyle bilindik ?eyler, ancak bir o kadar da heyecan uyand?ran ba?l?klar var, ?ok yüzeysel kalmazsa okuyaca??m, bakt?m olmuyor bunu Laurens Van Houtven ‘in kendi iddias?na g?re “herkesin anlayabilece?i kripto kitab?” olan Crypto 101 ile de?i?tirebilirim, kriptolojiden var olan kütüphaneleri kullanmak -ve baz?lar?ndan ka??nmak- d???nda hi? anlamad???mdan Houtven do?ruyu mu s?ylemi?, yoksa benim mi kafam basm?yor g?rebilece?iz okuyabilirsem. The Design of Everyday Things, Revised & Expanded Edition Yukar?dakiler i?inizi a?mad?ysa bu bir de?i?iklik olabilir; Donald Norman ‘?n kitab? ba?l???nda ne diyorsa onu anlat?yor, etraf?m?zdaki günlük e?yalar?n tasar?m?, bize etkisi ve bizde uyand?rd?klar?, hem tasar?mc?lar hem de olmayanlar i?in yazd?m diyor Norman. Henüz ba?layamad?msa da birka? sayfas?na ??yle bir g?z gezdirme f?rsat?m oldu, kap?lardan, pillerden ve ofis yaz?l?mlar?ndan bile ?rneklerle e?lenceli ve dost?a bir dili oldu?u kesin. Sonsuzlu?un Sonu (Isaac Asimov) Sci-fi merakl?s? olarak Asimov ‘un kitaplar?n? hi? okumam?? olmaktan utanm?yorum desem yalan olur, ??lg?nca ?vülmü? ve üstelik son derece k?sa bir kitab?yla bu yazar?n bir ucundan tutaca??m bu sefer. Modernle?en Türkiye’nin Tarihi (Zürcher) Bu asl?nda kendi se?imimden ?ok biraz bana “itilmi?” bir kitap oldu ancak ne yalan s?yleyeyim, ek?is?zlük ba?l???na ??yle bir g?z gezdirince ilgimi kesinlikle kazand?, büyük ümitlerle ba?layaca??m, ?imdilik az bir k?sm?n? okudum ve bilimsel bir yorumunu yapamayacak oldu?um bir ger?ekse de, s?radan bir yorum getireyim: “en az?ndan s?k?c? de?il”, hali haz?rda elimde olup da bu kadar ?vülmü? bir kitab? kenara kald?ramazd?m de?il mi? Kitaplar?m bu kadar, ?nerilere a????m! Not: Bu kitaplar?n hepsinin *bir yerlerde* PDF ‘leri oldu?unu g?rdüm, herhangi birini okumak isterseniz Google ‘a bir dan??abilirsiniz. Ki?isel B?lge 0 Yorum ki?isel, kitap 29 Haziran 2015 Moonlight ile PC Oyunlar?n? iOS ‘da Uzaktan Oynamak iOS8 üzerinde Borderlands 2 Reddit ‘te bir kullan?c?, a??k kaynak bir NVidia GameStream istemcisi olan Moonlight ‘? derleyip kendi Cydia deposunda paket olarak yay?nlad?. Sistem bu yak?nlarda ad?n? s?k duydu?umuz streaming uygulamalar?yla mant?k olarak ayn?; oyun bilgisayarda ?al???yor, g?rüntü ve ses -muhtemelen s?k??t?r?lm?? olarak- istemciye (bu durumda iPhone), istemciden al?nan girdi de bilgisayara aktar?l?yor ve oyunu oynuyorsunuz. Moonlight ‘?n Raspberry Pi sürümü de mevcut. Moonlight’? kendim 4 farkl? oyun ile denedim, sonu?lar beklentimin ?ok üzerinde. Grafikler ve g?rüntü haliyle, gücünü PC’den ald???ndan iPhone 5 ekran?nda g?rdü?üm en iyi g?rüntü, son derece keskin ve net, Bir masaüstü GPU zaten el kadar ??zünürlükte hi? zorlanm?yor bile. Seste nadiren bir ka? ufak atlama olduysa da oynanabilirli?i hi? etkilemedi, k?saca i?in performans k?sm? “olmu?”, kullan?m kolay, oyunlar?n bir listesi, kapak foto?raflar?na kadar haz?r olarak sunuluyor se?meniz i?in. GameStream zaten PC ‘de gayet ba?ar?l? ve stabil, oyunu telefondan se?ti?iniz anda uygun ??zünürlükte oyun ba?lat?l?yor ve PC ‘de ses kapat?l?yor, g?rüntü aktar?m? ba?l?yor. Oyundan ??kt???n?zda orijinal ??zünürlü?ünüze ge?iriliyorsunuz. Tek s?k?nt?, tabii ki el kadar ekrana (bu belki büyük ekranl? iPhone ‘larda daha az sorun olacak, henüz denemedim) tam boy bir oyun kontrolcüsü eklenince hem kontroller k?tü, hem de g?rü? alan?n?z etkileniyor. Bunu a?mak ve ger?ekten oyundan keyif almak i?in iPhone ile uyumlu bir kontrolcü almak gerek, henüz piyasas? tam olu?mad?ysa da baz? ??zümler var. Bunun d???nda henüz deneysel kald??? i?in arada bir kopmalar, s?k?nt?lar olabiliyor, proje ilerledik?e bunlar ortadan kalkacakt?r tahminimce. Benim denedi?im oyunlar?n hepsi Steam ‘deki oyunlar?md?, Steam ‘de olmayan oyunlar?n?z? da listeye ayr?ca ekleyebiliyorsunuz ancak ben denemedim, listede hali haz?rda baz? Origin ve Steam oyunlar?m -muhtemelen GameStream ‘e resmi deste?i olanlar- vard?. BF4, Titanfall gibi a??r toplar dahil. Kendim DiRT III, Borderlands 2, Monaco ve Steamworld Dig ile denedim. Monaco ve Steamworld Dig oynanabilir oyunlard?, Dirt III ‘de en son AI bana tur bindiriyordu, Borderlands II ise klavye/mouse ikilisinden sonra ?ekilecek ?ey de?ildi a??k?as?, bunda FPS oyunlar?n? kontrolcülerle oynamay? reddediyor olmam?n etkisi de vard?r. Tabii bununla ne RPG ‘ler oynan?r, oras? ayr?, hem de düzgün de bir kontrolcü al?n?rsa. Teoride oyunlar?n?z? illa LAN ‘da de?il, Internet üzerinde de oynayabiliyorsunuz, evdeki makineye ba?lan?p da oynayay?m diyebilmeniz mümkün. Pratikte ülkemizdeki ola?anüstü upload h?zlar? ve ping ile bu i?e kalk??acaksan?z Pong ‘dan ileriye zor gidilir gibi, onun stresini ya?amak istemedim ancak denerseniz mutlaka bana da anlat?n. ?zetle, Moonlight ?imdiden gayet ba?ar?l? ve etkileyici, ve tabii App Store ‘da henüz yok. ?lginizi ?ektiyse, Moonlight ile PC oyunlar?n?z? iPhone ‘da oynayabilmeniz i?in ihtiyac?n?z olanlar ?unlar: Devam?n? oku… Bili?im 0 Yorum Bili?im, iphone, oyun, telefon 8 Nisan 2015 MyGameList MyGameList, benim MyAnimeList.net ‘den esinlenerek olu?turdu?um, bir haftasonu art?k oynayaca??m oyunlar?n listesini tutamad???m?, oynad?klar?m?n da ad?n? bile unuttu?umu farkedince ortaya ??kan bir ?evrimi?i oyun koleksiyonu. Asl?nda bu i?i yapan myvideogamelist.com gibi site de var, ancak maalesef son derece dar bir veritaban?ndaki oyunlar? eklemeye izin veriyor, ki?iselle?tirebilir de?il ve sosyal ara?lar?na da pek ihtiyac?m yoktu, ben de ortaya daha hafif ve sadece istedi?im ?eyi yapacak (oyunlar? listeleyecek) bir MyAnimeList klonu koymak istedim. ??te bu sebeple PHP ve MySQL ile sadece birka? yüz sat?rdan ibaret bir Twitter Bootstrap ??zümü ortaya ??km?? oldu: MyGameList. ?uanki haliyle bir Steam rozeti g?sterebiliyor, oyunlar?n?z? kategorileyebiliyor ve isim, puan, tür, platform, ?ncelik ve sahip oldu?unuz ortama g?re ay?rt edebiliyor, üstelik hepsini de en az?ndan benim g?züme temiz gelen bir arayüzde Internet ‘te g?sterebiliyor. Yapamad??? ?eyler ise, henüz bir oyun ekleme arayüzü yok (ihtiya? duymad?m, PHPMyAdmin ile halledebilirsiniz) ve ileride eklemeyi dü?ündü?üm TheGamesDB.net API ba?lant?s? henüz yok, ancak MyAnimeList ‘in i? g?recek bir “oyun katalogu” kopyas? olarak iyi i? g?rüyor. Kodu g?rmek veya kurup kullanmak isterseniz: http://github.com/AranelSurion/mygamelist Bili?im, Ki?isel B?lge 0 Yorum 13 Aral?k 2014 Gururlu Korsan The Pirate Bay ‘in bir kez daha sald?r?ya u?rad???, ve -umut ediyorum ki- kendini tekrar toplayaca?? bir ba?ka polis-devlet gü? g?sterisinin ard?ndan, korsan ve korsanl?k hakk?nda bir ka? kelam etmenin ?nemine daha fazla inand?m, aksi taktirde meydan? “ben orijinal ald?m sen de al” ve “Ne yapay?m Ferrari ‘me LPG mi takt?ray?m?” gibi “hakl? ve ?ok anlaml?” ?nermelere b?rakm?? olaca??z gibi g?rünüyor. ?ncelikle, bir mini test: korsana kar?? m?y?z? E?er korsana tamamen kar??ysak, ?imdi s?ral? olarak ?u ?nermeleri de kabulleniyor olmal?y?z, zira pratik sonu?lar? bunlard?r: Sanat?n maddiyatla ?ok alakas? vard?r. ?yle ki, paras? olmayan veyahut büt?esi buna elvermeyenler bir kitaptan keyif almamal?, ücretini ?deyemedi?i müzi?i dinlememeli -hatta kulak kapatmal??-, oyunlar ve ?izgi romanlar gibi e?lence ürünlerinden paras? olanlar gibi keyif alamamal?d?r. Daha da ileri g?türürsek, “pis fakirler” ücretini ?deyemedi?i heykeli g?rmemeli, bir bilgisayar? BIOS ekran?ndan ?teye a?amamal?d?r. üretkenlik tamamen maddiyat varsa mümkün olmal?d?r. Harika bir grafik tasar?m yetene?iniz varsa bile, Photoshop ‘un lisans?n? ?deyemiyorsan?z MS Paint ‘te -veya PS kadar etkili olmayan alternatiflerde- yetenek heba etmelisiniz. Kendi hayat?n?zdan, deneyimlerinizden yola ??karak kafan?zda tasarlad???n?z o harika oyun deneyimini, oyun motorunun lisans?n? ?deyemiyorsan?z hayata ge?irmemelisiniz. ?zetle, paran?z yoksa size giri?im ?ans? yok. Git yerleri sil, yemek ta??, sana verilen monoton g?revi yerine getir k?le! Paras?n? ?deyemeyenler sosyalle?memelidir. Hepimiz Game of Thrones ‘u Netflix ‘den izliyoruz, Titanfall ‘? ilk ??kt???nda yüz liraya ald?k. Sen alamad???n i?in izleyemedin/oynayamad?n/dinleyemedin veya okuyamad?n, dolay?s?yla ?imdi bizimle bu konularda konu?acak kültürel deneyimin yok, kenara ?ekil ve “senin gibilerle” (= s?n?f?nla) beraber tavla e?li?inde ekme?in ka? lira oldu?unu tart??. Kültür senin neyine. Devam?n? oku… Bili?im, Ki?isel B?lge 2 Yorum Bili?im, ki?isel, korsan 28 Eylül 2014 urandom.aranelsurion.org (Tumblr i?erir!) Blogun detayl?, a??klamal? format?ndan uzak kalan, daha ki?isel, ?abucak yaz?p yay?nlayabilece?im yeni bir mecraya ba?lad?m; Tumblr. ?ok uzun olmayan, s?k güncellenen, bol ekran g?rüntülü/foto?rafl? ?abuk yaz?lar ataca??m, Twitter ‘dan uzun, blog yaz?lar?ndan k?sa, biraz daha gev?ek ama umuyorum ki ilgin? olacak. Tumblr ‘?n avantaj?, birka? saat i?erisinde basit, temiz bir sayfay? haz?rlayabilmek, ve mobil uygulamas?yla olsun, subdomain deste?iyle olsun, her yerden ula?abilmek oldu, bekledi?imden ?ok daha düzgün bir sosyal platform ??kt? Tumblr. Laf? uzatmadan, k?sa k?sa, daha ki?isel yaz?lar?m ?urada: http://urandom.aranelsurion.org Uzuun uzun, detayl? detayl?, kitab?n? yaz?yormu?cas?na yaz?lar?m ise buradan devam. Ki?isel B?lge 0 Yorum blogdan, ki?isel 28 Eylül 2014 Haswell Masaüstü Toplamak 2008 ‘den beri kulland???m ?nceki PC’mi birka? ay ?nce emekli ettim; ge?en sürede bana iyi hizmet ettiyse de birka? GB ‘dan ibaret RAM ‘i art?k modern yaz?l?mlarda gün yüzü g?stermiyor, ekran kart? bu y?l?n oyunlar?n? art?k a?am?yor ve sistem genel anlamda yava?lad?k?a yava?l?yordu. Bu seferki sistemimi toplarken, her ?eyden olsun istedim. Birka? VM ?al??t?rabilece?im, biraz lüks g?rebilece?im, h?zl? a??l?p h?zl? kapanan, oyuncu yan?m? mutlu edecek, her türlü yükün alt?ndan kalkabilecek bir sistem. Bütün bunlar?n yan?nda hem gü?lü, hem eski günlerdeki gibi toplamas?/da??tmas? e?lenceli ve ta??nabilir olmas? da ek ?zellikler olacakt?. Son olarak da güvenilir, sessiz ve serin olmas?n? istedim. Sistemi toplamaya esasen Haziran ‘da ba?lad?m, Temmuz da bitirdim ancak ekran kart? sorunlar? gün yüzü g?stermeyince, ancak bu ay son halini alabildi. Mobil olmak/olamamak ?nceki sistemden, i?inden 1TB ‘l?k WD10EZEX ‘i kap?p, i?inde ?ok eski ve nazar de?mesin, ?a??rt?c? derecede sa?lam bir Seagate 140GB b?rakarak ayr?ld?m. Henüz vakit bulup giri?emedim ancak, onu da baz? ek projelerde kullanmay? dü?ünüyorum, henüz yarat?c? bir fikir bulamad???mdan ?imdilik Steam In-Home Streaming amac? g?rünüyor ufukta. Do?ruyu s?ylemek gerekirse, ideal teknolojilere kendimi ?abuk kapt?r?yorum. Yakla??k olarak Ultrabook ‘lar ile iPad aras?nda bir yerde, bir daha yeni bir masaüstü sisteme ihtiya? duymayaca??ma ikna olmu?tum. Sadece bekleyip, masaüstü performans? ile kolayl??? bir araya toplayacak “o” cihaz?n bir yerden gelmesini bekliyordum. Belki Apple, OS X’li, performansl? bir iPad yapacakt? (buna pek de inanmad?m tabii), belki de Surface Pro hayat?m?za i7 ‘leri ve tam te?hizatl? Windows 8.1 ‘leri getirecekti, ben de onu silip Linux kuracakt?m ya da b?yle bir ?ey. Kabul etmeliyim ki, ne teknoloji, ne firmalar ne de tüketici benim kadar aceleci de?ilmi?, sonu? olarak “o cihaz” halen ??kmad?, ihtiya? da art?nca, masaüstüne bir anda daha s?cak bakmaya ba?lad?m. Ta??nabilir cihazlar?n ?nemli bir dezavantaj?, “ta??namaz” senaryolara adapte olamamalar?, ba?ar?l? denemeler olduysa da henüz halen “iPad ‘imi ?u docka koyunca kar??ma tam te?hizatl? bir PC arayüzü geliyor, FHD ekranlar?mda klavye/mouse ile i? g?rüyorum” senaryosu ger?eklenmi? de?il, bu cihazlar ?yle g?rünüyor ki en az?ndan bir süre daha ho? oyuncaklar olarak tüketim odakl? kalmaya devam edecekler. Planlama k?sm? ?? par?alar? ve büt?eyi belirlemeye gelince, ge?en y?llarda PC bile?enlerini büyük ?l?üde kenardan izledi?imden, paslanm???m. Hedefim bilin?li tüketicili?in nirvanas?na ula?mak oldu?undan, her bir bile?ene ayr? ayr? dikkat ettim, ?zenle se?tim. Büt?eyi ilk ba?ta 3000 Lira olarak belirlediysem de, kademeli olarak 3500 ve en son 4000 Lira ‘ya ??km?? oldum, bu noktada yukar?da sayd???m pek ?ok beklentimi ger?ekle?tirdiysem de bir ka??n?n ?ok da mant?kl? olmad???n? da bu noktada farkettim, anlataca??m üzere, ta??nabilirlik ve sessizlik taleplerimden feragat ettim, benim i?in en ?ncelikli nitelikler bunlar olmad??? i?in ortaya dengeli bir sonu? ??kmas?na engel olmad?lar. Devam?n? oku… Bili?im, Ki?isel B?lge 0 Yorum Bili?im, donan?m, ki?isel Girdi navigasyonu ?nceki yaz?lar Ara Twitter Facebook Google+ LinkedIn Tumblr Ne Yap?yorumTweetlerim Ne Kodluyorum Kategoriler Aranel@Linux (117) Bili?im (89) Ki?isel B?lge (115) Makaleler (26) Ar?iv Ar?iv Ay Se?in Haziran 2016 (1) Mart 2016 (1) A?ustos 2015 (2) Temmuz 2015 (1) Haziran 2015 (1) Nisan 2015 (1) Aral?k 2014 (1) Eylül 2014 (2) Temmuz 2014 (2) Haziran 2014 (1) Mart 2014 (3) Ocak 2014 (1) Ekim 2013 (3) Temmuz 2013 (1) Nisan 2013 (5) Ocak 2013 (2) Aral?k 2012 (3) Kas?m 2012 (2) Ekim 2012 (3) A?ustos 2012 (3) May?s 2012 (1) Mart 2012 (4) ?ubat 2012 (1) Ocak 2012 (1) Kas?m 2011 (2) Eylül 2011 (1) A?ustos 2011 (1) Temmuz 2011 (1) Haziran 2011 (1) May?s 2011 (2) Nisan 2011 (2) Mart 2011 (2) ?ubat 2011 (4) Ocak 2011 (1) Aral?k 2010 (1) Kas?m 2010 (1) Ekim 2010 (2) Eylül 2010 (4) A?ustos 2010 (1) Temmuz 2010 (2) Haziran 2010 (5) May?s 2010 (1) Nisan 2010 (2) Mart 2010 (2) ?ubat 2010 (3) Ocak 2010 (3) Aral?k 2009 (4) Kas?m 2009 (2) Ekim 2009 (2) Eylül 2009 (4) A?ustos 2009 (3) Temmuz 2009 (5) Haziran 2009 (3) May?s 2009 (4) Nisan 2009 (10) Mart 2009 (1) ?ubat 2009 (3) Ocak 2009 (6) Aral?k 2008 (2) Kas?m 2008 (6) Ekim 2008 (7) Eylül 2008 (1) A?ustos 2008 (6) Temmuz 2008 (5) Haziran 2008 (5) May?s 2008 (2) Nisan 2008 (16) Mart 2008 (13) ?ubat 2008 (7) Ocak 2008 (16) Aral?k 2007 (6) Kas?m 2007 (5) Ekim 2007 (11) Eylül 2007 (3) A?ustos 2007 (11) Temmuz 2007 (9) Haziran 2007 (23) Etiketler anime betik Bili?im blogdan btgezegen deneyim donan?m ele?tirel film fix geli?tirme güvenlik hayat hitech ilgin? inan? internet iphone izlenim jolla kde ki?isel komik kubuntu linux maemo mobil müzik nas?l oyun PHP raspberrypi resim symbian tan?t?m teknoloji telefon türkiye ubuntu video windows yaz?l?m yeni ?al??malar ?zel gün Aranel Surion'un Blogu, 2007'den beri. De?i?iklikler | Sitemap Yukar? ??k

aranelsurion.org Whois

Domain Name: ARANELSURION.ORG
Domain ID: D149361882-LROR
WHOIS Server:
Referral URL: http://www.enom.com
Updated Date: 2015-12-16T00:20:37Z
Creation Date: 2007-10-09T21:01:22Z
Registry Expiry Date: 2017-10-09T21:01:22Z
Sponsoring Registrar: eNom, Inc.
Sponsoring Registrar IANA ID: 48
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registrant ID: 2d1294a10d923d80
Registrant Name: WhoisGuard Protected
Registrant Organization: WhoisGuard, Inc.
Registrant Street: P.O. Box 0823-03411
Registrant City: Panama
Registrant State/Province: Panama
Registrant Postal Code: 00000
Registrant Country: PA
Registrant Phone: +507.8365503
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +51.17057182
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: ecc5439423df441697881fb8a0f9d861.protect@whoisguard.com
Admin ID: 2d1294a10d923d80
Admin Name: WhoisGuard Protected
Admin Organization: WhoisGuard, Inc.
Admin Street: P.O. Box 0823-03411
Admin City: Panama
Admin State/Province: Panama
Admin Postal Code: 00000
Admin Country: PA
Admin Phone: +507.8365503
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +51.17057182
Admin Fax Ext:
Admin Email: ecc5439423df441697881fb8a0f9d861.protect@whoisguard.com
Tech ID: 2d1294a10d923d80
Tech Name: WhoisGuard Protected
Tech Organization: WhoisGuard, Inc.
Tech Street: P.O. Box 0823-03411
Tech City: Panama
Tech State/Province: Panama
Tech Postal Code: 00000
Tech Country: PA
Tech Phone: +507.8365503
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +51.17057182
Tech Fax Ext:
Tech Email: ecc5439423df441697881fb8a0f9d861.protect@whoisguard.com
Name Server: KIP.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: ABBY.NS.CLOUDFLARE.COM
DNSSEC: unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2016-07-18T15:05:34Z <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
Access to Public Interest Registry WHOIS information is provided to assist persons in determining the contents of a domain name registration record in the Public Interest Registry registry database. The data in this record is provided by Public Interest Registry for informational purposes only, and Public Interest Registry does not guarantee its accuracy. This service is intended only for query-based access. You agree that you will use this data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data to(a) allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, telephone, or facsimile of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations to entities other than the data recipient's own existing customers; or (b) enable high volume, automated, electronic processes that send queries or data to the systems of Registry Operator, a Registrar, or Afilias except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. All rights reserved. Public Interest Registry reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by this policy